Prawo pracy

Podstawą każdej działalności gospodarczej, niezależnie od formy w jakiej jest ona prowadzona, są ludzie pracujący na jej sukces. Dlatego też wśród praktykowanych przez prawników Kancelarii gałęzi prawa mieści się indywidualne i zbiorowe prawo pracy, regulujące stosunki między pracodawcami a pracownikami.

Naszych klientów wspieramy w bieżącej obsłudze działów zajmujących się zasobami ludzkimi. Zajmujemy się opracowywaniem i opiniowaniem różnego typu umów o pracę – umów na okres próbny, na czas określony i nieokreślony, umów na zastępstwo, a także umów na czas wykonania określonej pracy oraz kontraktów menadżerskich w celu zawarcia w nich regulacji chroniących obie strony stosunku umownego, w tym opracowywaniem umów o zakazie konkurencji. Oferujemy także przygotowanie pełnej dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i opiniowania regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania. Doradzamy w zakresie przeprowadzania zwolnień indywidualnych oraz grupowych. Kancelaria zajmuje się ponadto rozwiązywaniem sporów pracowniczych, w tym sporów dotyczących rozwiązania umowy – ustalenia istnienia stosunku pracy, uznania bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy, dochodzenia odszkodowań z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków.

Kancelaria podejmuje się reprezentacji zarówno pracowników jak i pracodawców, na każdym etapie trwania umowy, w tym również w sporach zbiorowych. Mamy doświadczenie w występowaniu zarówno w postępowania sądowych, jak i poprzedzającej je etapie windykacji przesądowej czy też w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Z uwagi na dynamikę stosunków gospodarczych Kancelaria w swojej ofercie zawiera także przeprowadzanie restrukturyzacji i przenoszenia zakładów pracy. Podejmujemy się także pośredniczenia w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Oprócz ściśle rozumianego prawa pracy, Kancelaria zajmuje się ponadto prawem zabezpieczenia społecznego, występując w sporach dotyczących spraw z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznych, oraz z zakresu ustalania i wymiaru składek na ubezpieczenia oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Reprezentacją swoją obejmujemy zarówno ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniu rentowemu, ubezpieczeniu razie choroby i macierzyństwa (tj. ubezpieczeniu chorobowemu), jak i ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. ubezpieczeniu wypadkowemu), a także płatników składek.