Sprawy administracyjne i podatkowe

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów we wszystkich sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania.

Ponadto Kancelaria doradza i reprezentuje klientów w sprawach rozpoznawanych przez sądy administracyjne skarg na:
• decyzje administracyjne;
• postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym;
• postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym;
• pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach;
• bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w wyżej wymienionych sprawach;
• skarg akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego
i terenowych organów administracji rządowej oraz na inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Kancelaria w szczególności dokonuje analizy szans skutecznego dochodzenia roszczenia w toku procesu oraz zapewnia klientom opracowanie pism procesowych i reprezentację na rozprawach.