Sprawy cywilne

Znajomość prawa cywilnego jest niezbędną podstawą rzetelnego świadczenia usług prawnych i skutecznego doradztwa. Z uwagi na rozległość, jak i wagę tej dziedziny prawa, poszczególni członkowie zespołu Kancelarii zajmują się innymi działami prawa cywilnego, zgodnie z posiadanym doświadczeniem, wiedzą jak i osobistymi predyspozycjami. Wiedzę z zakresu prawa cywilnego wykorzystujemy do rozstrzygania spraw powstałych głównie na tle prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Swoim doświadczeniem i praktyką, chcemy dzielić się z naszymi Klientami, świadcząc na ich rzecz kompleksową pomoc prawną, która będzie odpowiadać ich oczekiwaniom.

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące nabycia prawa własności oraz jego ochrony, ujawniania stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, zniesienia współwłasności i rozliczeń nakładów z tego tytułu, podziału nieruchomości, naruszenia posiadania nieruchomości, immisji, zasiedzenia ruchomości i nieruchomości, zniesienia współwłasności, a także ustanawiania ograniczonych prawa rzeczowych, w tym służebności, hipoteki, czy zastawu.

Sprawy cywilne to również problemy z zakresu prawa zobowiązań. Z uwagi na częstotliwość występowania, na szczególną uwagę zasługują spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów i dochodzenie roszczeń z tego tytułu, a także spory wynikające z czynów niedozwolonych, w tym sprawy związane z błędami w sztuce lekarskiej oraz wypadkami komunikacyjnymi.
Sprawy cywilne to również spory wynikające z naruszania dóbr osobistych, w tym dotyczące ochrony wizerunku, prywatności i czci. Doradzamy naszym Klientom w zakresie bezprawnego naruszania dóbr osobistych, wspieramy w dochodzeniu roszczeń z tego tytułu, przygotowujemy i prowadzimy spory sądowe.

Klientom Kancelarii oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy – udzielamy porad prawnych, opiniujemy umowy, opracowujemy treść pism, doradzamy w podejmowaniu istotnych decyzji wpływających na stosunki majątkowe i niemajątkowe naszych Klientów. Mając na uwadze interesy naszych Klientów zawsze przedstawiamy alternatywne sposoby rozstrzygania sporów i podejmujemy starania w celu ugodowego zakończenia sprawy. W przypadku wkroczenia sprawy na drogę postępowania sądowego, reprezentujemy Klientów przed sądami.